Burgelijke Godshuizen

Beleidsplan

De stichting heeft ten doel de financiële ondersteuning van activiteiten binnen de gemeente Venlo die gericht zijn op de bevordering van het sociaal maatschappelijk welzijn, in het bijzonder op de zorg van behoeftigen en kansarmen. E.e.a. conform artikel 2 van de statuten.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • Het beheer en het renderend maken van het belegd vermogen; Artikel 2 A 2
 • Het rendement van het stamkapitaal wordt ingezet ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.

Beleid voor de uitvoering van bovenstaande uitgangspunten

 • De ondersteuning is vooralsnog reactief; dat wil zeggen dat de stichting reageert op aanvragen van verzoekers om ondersteuning. Er vindt door de stichting geen actieve werving plaats.
 • De stichting is terughoudend met publiciteit omtrent haar activiteiten.
 • De ondersteuning richt zich op groepen die actief zijn in de realisering van de doelstelling van de stichting, bij voorkeur met rechtspersoonlijkheid.
 • De ondersteuning richt zich uitdrukkelijk niet op individuele hulp aan natuurlijke personen.
 • De ondersteuning is vooral gericht op concrete activiteiten of initiërende initiatieven en slechts bij uitzondering op (terugkerende) exploitatietekorten.
 • De activiteiten richten zich nagenoeg geheel op het welzijn van personen binnen de gemeente Venlo. Verzoeken die uitsluitend buiten de gemeente Venlo hun effect hebben worden afgewezen.
 • De stichting werkt zelfstandig maar is bereid in de uitvoering en afstemming samen te werken met gelijksoortige organisaties die dezelfde doelen nastreven.
 • De Stichting heeft geen personeel in dienst.
 • Het bestuur ontvangt per bijgewoonde vergadering een ANBI-reguliere vergoeding en kan werkelijk gemaakte, noodzakelijke, kosten declareren.
 • De totale bestuursvergoeding bedraagt minder dan 2% van de totale inkomsten.

Jaarrekening

De opgenomen financiële verantwoording is afgeleid uit de jaarrekening. De jaarrekening van 2023 kunt u hier downloaden.
BurgerlijkeGodshuizen_boek
Het boek over de geschiedenis van de burgerlijke godshuizen ‘Een helpende hand’ is verkrijgbaar bij diverse boekhandels in Venlo.